PRIVACY POLICY

Společnost Subaru ČR (dále jen Subaru) si velmi váží svých stávajících i potenciálních zákazníků, svých dodavatelů, partnerů a spolupracovníků, a proto v rámci zabezpečení jejich osobních údajů a informací zavedla Subaru tyto zásady ochrany soukromí. Tyto zásady plně respektují jejich soukromí, jsou v souladu se zákonem a slouží výhradně k ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

III. Potvrzuji, že jsem byl informován o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Se všemi vyplněnými částmi formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

IV.
Právní úprava
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů ), které nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Správce a zpracovatel
Osobní údaje zpracovává společnost Subaru ČR, s.r.o., se sídlem Pekařská 638/5, 155 00 Praha 5, IČO: 636 67 762, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37517, gdpr@subaru.cz, jakožto správce (dále jen „správce“ ), osobní údaje bude správce zpracovávat přímo prostřednictvích svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem (zejména členům distribuční sítě správce).

Subjekt údajů
Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Osobní údaje
Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou vyplněny v registračním formuláři, tedy jméno, příjmení, email a telefon.

Účel zpracování – rezervace testovací jízdy
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem ověření totožnosti subjektu údajů před testovací jízdou a kontaktovat subjekt údajů s obchodní nabídkou vozu, který subjekt údajů testoval či o jehož testování projevil zájem.

Účel zpracování – zaslání cenové nabídky
Osobní údaje jsou zpracovány za účelem zaslání cenové nabídky modelu SUBARU, o jejíž zaslání subjekt údajů zažádal.

Účel zpracování – zaslání katalogu
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání katalogu vybraného modelu SUBARU, o jehož zaslání subjekt údajů zažádal.

Účel zpracování – informační povinnost ve vztahu k doručení informací o pokutě
Účelem zpracování osobních údajů je jejich uchování pro případ vypořádání pokuty udělené v případě, že subjekt údajů porušil dopravní předpisy během testovací jízdy.

Účel zpracování – souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely
Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro rozesílání nabídek, akcí, soutěží a jiných obchodních sdělení správce, stejně tak pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Předávání údajů do třetích zemí
Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

Automatizované rozhodování
Subjekt údajů potvrdil, že byl informován o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Práva subjektu údajů
Subjektu údajů náležejí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva:
f - Právo kdykoliv odvolat souhlas, a to kliknutím na odkaz „odhlášení“, který je obsažen na konci každého emailu obsahující obchodní sdělení, nebo emailem na emailové adrese správce gdpr@subaru.cz nebo písemně na adrese správce: Subaru ČR s.r.o., Pekařská 638/5, 155 00 Praha 5.
- Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
- Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů
- Právo na přístup k osobním údajům
- Právo na opravu osobních údajů
- Právo na omezení zpracování
- Právo přenositelnost údajů
- Právo vznést námitku.

Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce gdpr@subaru.cz nebo písemně na adrese správce: Subaru ČR s.r.o., Pekařská 638/5, 155 00 Praha 5.

Informace o přijatých opatřeních
Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. žádosti představující výkon práv subjektu údajů, informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.
Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Náklady
Informace podle článků 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
b) odmítnout žádosti vyhovět.
Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

Specifikace práv subjektu údajů

Právo odvolat souhlas
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorovaného úřadu podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovaným úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy má právo získat tyto osobní údaje, a dále má právo získat následující informace dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
- účely zpracování,
- kategorie dotčených osobních údajů,
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
- plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
- existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování,
- právo podat stížnost u dozorového úřadu,
- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
- skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Jsou-li údaje předávány do třetí země, má subjekt údajů právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
- subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v kterémkoliv z následujících případů:
- subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
- zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
- subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů

. Právo na přenositelnost údajů
Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a to v případě, že:
a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a
b) zpracování se provádí automatizovaně.
Správce zdůrazňuje, že podmínky uvedené pod písmenem a) a b) musí být splněny současně.
Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Rozsah platnosti

Osobními údaji se rozumí všechny informace, které lze použít k identifikaci jednotlivce. Tyto zásady ochrany soukromí se nevztahují na sběr, užívání a shromaďování údajů obchodního rázu (např. název organizace zaměstnavatele, jeho obchodní adresa nebo telefon), dále na zaměstnance společnosti Subaru a zčásti také na veřejně přístupné informace.

Odpovědnost

Odpovědnost za dodržování těchto zásad ochrany soukromí náleží zejména vedoucímu Subaru oddělení na ochranu osobních údajů, přesto ale zodpovědnost nesou i další zaměstnanci Subaru správy osobních informací jednající jménem vedení celého oddělení. Subaru je zodpovědná za držení a uchovávání osobních informací a zavazuje se, že zajistí dostatečný stupeň jejich ochrany, a to všemi možnými dostupnými prostředky a dále Subaru přijme taková opatření, aby třetí strany jednající jejím jménem byli také vázány chránit osobní údaje.

Účel použití

Při sběru, držení a uchování osobních dat postupuje Subaru v souladu se zákonem a osobní informace používá výhradně za těmito účely:

· vedení přesných záznamů o zákaznících pro obchodní účely (např. sledování dodržování smluvních podmínek, upozorňování na různé kampaně),
· uspokojení a naplnění jednotlivých přání a potřeb zákazníků a poskytování záruky,
· komunikace se zákazníky, dodavateli, partnery a spolupracovníky zejména v souvislosti vzájemných vztahů a spolupráce, dále produktů a služeb apod.
· organizace odborných školení, vzdělávání a rozvoj vzdělávacích programů,
· provádění průzkumů, které pomohou Subaru ukázat, jak poskytovat a dosahovat lepších produktů a služeb,
· distribuce Subaru časopisů a jiných publikací,
· nabídka nových produktů a služeb Subaru,
· povolení účasti na Subaru testů vozů a řidičů,
· ohodnocení potenciálních dodavatelů, partnerů a spolupracovníků a jejich zaměstnanců, rozhodnutí o navázání spolupráce s nimi a sledování těchto vzájemných vztahů,
· ohodnocení potenciálních zaměstnanců a rozhodnutí o navázání pracovního poměru s nimi (s tím souvisí údaje o dosavadní praxi zaměstnanců, jejich reference, informace o vzdělání a lékařské záznamy),
· provádění bezpečnostních programů a vnitřních kontrol (včetně počítačového monitorování a sledovacího video zařízení),
· ochrana společnosti Subaru, jejich zákazníků, dodavatelů, partnerů a spolupracovníků proti krádeži, podvodu a jinému nebezpečí.

Subaru vždy uvede účel a zdůvodnění použití osobních informací jedince, a to buď při samotném sběru informací nebo posléze, ale vždy před použitím a uchováním těchto informací.

Způsob, jakým Subaru získává souhlas ke shromažďování, používání a uchovávání osobních informací záleží na povaze těchto informací. Souhlas může být kdykoliv po řádném zdůvodnění odvolán. V určitých případech Subaru informuje jednotlivce o důsledcích zamítnutí souhlasu k použití osobních informací, zejména pokud jsou tyto data vyžadována k předepsaným účelům.

Za určitých okolností může Subaru v případě, kdy je to povoleno nebo dokonce vyžadováno zákonem, sbírat, používat a uchovávat osobní data bez souhlasu jedince. Tyto okolnosti mohou být následující: vyšetřování porušení smlouvy nebo pokud se jedná činy, které jsou v rozporu se zákonem; sběr a používání informací je v zájmu jednotlivce a souhlas nemůže být získán včas; osobní data jsou předmětem vyžadování právním zástupcem jednotlivce; pokud jde o naléhavý případ ohrožení jednotlivce nebo pokud jedinec obdrží soudní obsílku, předvolání nebo soudní nařízení.

Omezení

Rozsah a typ osobních informací Subaru limituje pouze na ty, které jsou skutečně důležité výhradně pro výše uvedené účely. Osobní data nebudou použita nebo uchovávána pro jiné účely než pro ty, pro které byla nashromážděna, vyjma údajů, u kterých byl odepřen souhlas užívání nebo údajů, které jsou vyžadovány zákonem. Veškerá osobní data a informace budou uchovávány pouze po tu dobu, kdy plně splňují své účely a následně budou zničeny nebo uvedeny v anonymitu, a to ihned v co nejbližší možné době, kdy splnily svůj účel.

Přesnost a správnost údajů

Subaru usiluje o zabezpečení toho, aby veškeré osobní informace, které jsou shromažďovány, používány a přechovávány jsou přesné, kompletní a aktualizované výhradně pro účely toho, k čemu jsou použité, včetně informací, které jsou užívány i třetí stranou.

Přístup

Jednotlivci mají po předchozí písemné domluvě (např. poštou, e-mailem nebo faxem) přístup ke svým osobním údajům v databázi Subaru. Subaru je poté informuje o vzniku, použití a uchovávání těchto osobních informací a umožní též přístup k těmto informacím. Pokud jsou tato osobní data přístupná i třetím stranám, Subaru poskytne jednotlivcům seznam všech ostatních organizací, které disponují s jejich osobními údaji.

Subaru odpoví na všechny písemné žádosti o přístup k osobním údajům do 30-ti dnů. V případech, která jsou časově náročná, oznámí Subaru tuto skutečnost zájemci společně s vysvětlením. Odpovědi na dotazy jsou většinou bezplatné, ale záleží na povaze a rozsahu podávané informace, a v tomto případě si Subaru vyhrazuje právo uložit poplatky spojené s náklady. Ve všech případech bude jedinec dostatečně a v plné míře informán.

V případě neúplnosti nebo nepřesnosti údajů Subaru tyto nedostatky po řádném oznámení ze strany žadatele opraví. Pokud ale zdůvodnění nebude uspokojivé, Subaru tuto žádost zaznamená jako nevyřešenou a odloží ji. Pokud má i třetí strana přístup ke změněným nebo opraveným informacím, Subaru jí tuto změnu řádně nahlásí a přenese.

V určitých případech ale Subaru může odmítnout poskytnutí přístupu k osobním informacím, i přes řádný požadavek či vysvětlení. Výjimky se vztahují zejména na informace, které jsou vyžadovány zákonem; na informace, které obsahují důvěrné informace nebo reference k ostatním jedincům; k informacím, které jsou v procesu vyšetřování porušování smlouvy, nebo které jsou v rozporu s rozhodnutím procesu; nebo dále informace, které jsou vyžadovány právním zástupcem.

Otevřenost

V případě jakýchkoliv dotazů, které se týkají všeobecných informací o Subaru zásadách ochrany informací a dále např. toho, jak dosáhnout přístupu svých osobních informací, charakter osobních dat, které má Subaru k dispozici nebo obecných informací o používání a uchovávání osobních dat, můžete Subaru kontaktovat na uvedených kontaktech.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností se také obraťte na uvedené kontakty.