Privacy policy

Společnost Subaru ČR (dále jen Subaru) si velmi váží svých stávajících i potenciálních zákazníků, svých dodavatelů, partnerů a spolupracovníků, a proto v rámci zabezpečení jejich osobních údajů a informací zavedla Subaru tyto zásady ochrany soukromí. Tyto zásady plně respektují jejich soukromí, jsou v souladu se zákonem a slouží výhradně k ochraně osobních údajů.

Rozsah platnosti

Osobními údaji se rozumí všechny informace, které lze použít k identifikaci jednotlivce. Tyto zásady ochrany soukromí se nevztahují na sběr, užívání a shromaďování údajů obchodního rázu (např. název organizace zaměstnavatele, jeho obchodní adresa nebo telefon), dále na zaměstnance společnosti Subaru a zčásti také na veřejně přístupné informace.

Odpovědnost

Odpovědnost za dodržování těchto zásad ochrany soukromí náleží zejména vedoucímu Subaru oddělení na ochranu osobních údajů, přesto ale zodpovědnost nesou i další zaměstnanci Subaru správy osobních informací jednající jménem vedení celého oddělení. Subaru je zodpovědná za držení a uchovávání osobních informací a zavazuje se, že zajistí dostatečný stupeň jejich ochrany, a to všemi možnými dostupnými prostředky a dále Subaru přijme taková opatření, aby třetí strany jednající jejím jménem byli také vázány chránit osobní údaje.

Účel použití

Při sběru, držení a uchování osobních dat postupuje Subaru v souladu se zákonem a osobní informace používá výhradně za těmito účely:

· vedení přesných záznamů o zákaznících pro obchodní účely (např. sledování dodržování smluvních podmínek, upozorňování na různé kampaně),
· uspokojení a naplnění jednotlivých přání a potřeb zákazníků a poskytování záruky,
· komunikace se zákazníky, dodavateli, partnery a spolupracovníky zejména v souvislosti vzájemných vztahů a spolupráce, dále produktů a služeb apod.
· organizace odborných školení, vzdělávání a rozvoj vzdělávacích programů,
· provádění průzkumů, které pomohou Subaru ukázat, jak poskytovat a dosahovat lepších produktů a služeb,
· distribuce Subaru časopisů a jiných publikací,
· nabídka nových produktů a služeb Subaru,
· povolení účasti na Subaru testů vozů a řidičů,
· ohodnocení potenciálních dodavatelů, partnerů a spolupracovníků a jejich zaměstnanců, rozhodnutí o navázání spolupráce s nimi a sledování těchto vzájemných vztahů,
· ohodnocení potenciálních zaměstnanců a rozhodnutí o navázání pracovního poměru s nimi (s tím souvisí údaje o dosavadní praxi zaměstnanců, jejich reference, informace o vzdělání a lékařské záznamy),
· provádění bezpečnostních programů a vnitřních kontrol (včetně počítačového monitorování a sledovacího video zařízení),
· ochrana společnosti Subaru, jejich zákazníků, dodavatelů, partnerů a spolupracovníků proti krádeži, podvodu a jinému nebezpečí.

Subaru vždy uvede účel a zdůvodnění použití osobních informací jedince, a to buď při samotném sběru informací nebo posléze, ale vždy před použitím a uchováním těchto informací.

Způsob, jakým Subaru získává souhlas ke shromažďování, používání a uchovávání osobních informací záleží na povaze těchto informací. Souhlas může být kdykoliv po řádném zdůvodnění odvolán. V určitých případech Subaru informuje jednotlivce o důsledcích zamítnutí souhlasu k použití osobních informací, zejména pokud jsou tyto data vyžadována k předepsaným účelům.

Za určitých okolností může Subaru v případě, kdy je to povoleno nebo dokonce vyžadováno zákonem, sbírat, používat a uchovávat osobní data bez souhlasu jedince. Tyto okolnosti mohou být následující: vyšetřování porušení smlouvy nebo pokud se jedná činy, které jsou v rozporu se zákonem; sběr a používání informací je v zájmu jednotlivce a souhlas nemůže být získán včas; osobní data jsou předmětem vyžadování právním zástupcem jednotlivce; pokud jde o naléhavý případ ohrožení jednotlivce nebo pokud jedinec obdrží soudní obsílku, předvolání nebo soudní nařízení.

Omezení

Rozsah a typ osobních informací Subaru limituje pouze na ty, které jsou skutečně důležité výhradně pro výše uvedené účely. Osobní data nebudou použita nebo uchovávána pro jiné účely než pro ty, pro které byla nashromážděna, vyjma údajů, u kterých byl odepřen souhlas užívání nebo údajů, které jsou vyžadovány zákonem. Veškerá osobní data a informace budou uchovávány pouze po tu dobu, kdy plně splňují své účely a následně budou zničeny nebo uvedeny v anonymitu, a to ihned v co nejbližší možné době, kdy splnily svůj účel.

Přesnost a správnost údajů

Subaru usiluje o zabezpečení toho, aby veškeré osobní informace, které jsou shromažďovány, používány a přechovávány jsou přesné, kompletní a aktualizované výhradně pro účely toho, k čemu jsou použité, včetně informací, které jsou užívány i třetí stranou.

Přístup

Jednotlivci mají po předchozí písemné domluvě (např. poštou, e-mailem nebo faxem) přístup ke svým osobním údajům v databázi Subaru. Subaru je poté informuje o vzniku, použití a uchovávání těchto osobních informací a umožní též přístup k těmto informacím. Pokud jsou tato osobní data přístupná i třetím stranám, Subaru poskytne jednotlivcům seznam všech ostatních organizací, které disponují s jejich osobními údaji.

Subaru odpoví na všechny písemné žádosti o přístup k osobním údajům do 30-ti dnů. V případech, která jsou časově náročná, oznámí Subaru tuto skutečnost zájemci společně s vysvětlením. Odpovědi na dotazy jsou většinou bezplatné, ale záleží na povaze a rozsahu podávané informace, a v tomto případě si Subaru vyhrazuje právo uložit poplatky spojené s náklady. Ve všech případech bude jedinec dostatečně a v plné míře informán.

V případě neúplnosti nebo nepřesnosti údajů Subaru tyto nedostatky po řádném oznámení ze strany žadatele opraví. Pokud ale zdůvodnění nebude uspokojivé, Subaru tuto žádost zaznamená jako nevyřešenou a odloží ji. Pokud má i třetí strana přístup ke změněným nebo opraveným informacím, Subaru jí tuto změnu řádně nahlásí a přenese.

V určitých případech ale Subaru může odmítnout poskytnutí přístupu k osobním informacím, i přes řádný požadavek či vysvětlení. Výjimky se vztahují zejména na informace, které jsou vyžadovány zákonem; na informace, které obsahují důvěrné informace nebo reference k ostatním jedincům; k informacím, které jsou v procesu vyšetřování porušování smlouvy, nebo které jsou v rozporu s rozhodnutím procesu; nebo dále informace, které jsou vyžadovány právním zástupcem.

Otevřenost

V případě jakýchkoliv dotazů, které se týkají všeobecných informací o Subaru zásadách ochrany informací a dále např. toho, jak dosáhnout přístupu svých osobních informací, charakter osobních dat, které má Subaru k dispozici nebo obecných informací o používání a uchovávání osobních dat, můžete Subaru kontaktovat na uvedených kontaktech.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností se také obraťte na uvedené kontakty.

Sledujte nás: